Hekim Haber.com , Güncel Sağlık Haberleri...

Aile hekimliği ile ilgili merak edilenler
Pazar, 21.11.2010, 05:52pm (GMT)

Aile hekimliğinde çalışma saatleri nasıl olacak?

Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları tam gün esasına göre çalışırlar. Haftalık çalışma süresi 40 saattir. Mesai saatleri ve günleri, çalışma yerinin şartları da dikkate alınmak suretiyle çalıştığı bölgedeki kişilerin ihtiyaçlarına uygun olarak aile hekimi tarafından belirlenir ve müdürlükçe onaylanır. Çalışma saatleri içerisinde poliklinik gün ve saatleri ayrıca belirtilir. Yapılacak ev ziyaretleri ve gezici/yerinde sağlık hizmetleri çalışma süresine dâhil edilir. Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları deprem, sel felaketi ve salgın gibi olağanüstü durumlarda çalışma saatlerine bağlı kalınmaksızın çalıştırılabilirler.

 

Aile hekimi veya aile sağlığı elemanının izin hakları nasıl olacak?

Sözleşmeyle çalışan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının yıllık izin süreleri otuz gündür. Bu personele, mazereti sebebiyle 5 gün daha izin verilebilir (Ayrıntılı bilgi Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmelik’ten öğrenilebilir). Yıl içinde tek hekimin uygun görmesiyle toplam yirmi güne kadar hastalık izni kullanılabilir. Toplam yirmi günü aşan hastalık izni için sağlık kurulu raporu gereklidir.

 

Aile hekimleri veya aile sağlığı elemanları kendi aralarında becayiş yapabilirler mi?

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nde becayişe izin veren herhangi bir hüküm bulunmadığından becayiş mümkün değildir.

 

Sözleşme imzalamış aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları atama talebinde bulunabilir mi?

25.05.2010 tarihinde yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği; memur olarak görev yaparken aile hekimliği sözleşmesi imzalayanların memuriyete tekrar dönmeden tayin talebinde bulunabilmesine imkân tanımaktadır.

 

Aile hekimine ücret ödemesi ne zaman yapılacak?

Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödemeler, çalışılan ay sonuçlarının yerel sağlık idarelerine bildiriminden itibaren 15 gün içerisinde yapılmaktadır.

 

Aile hekimliği uygulamasında çalışan personel emekli ikramiyesi alacak mı?

Sözleşmeli aile hekimlerinin ve aile sağlığı elemanlarının kadroları ile ilişkisi devam ettirilerek her yıl düzenli olarak kadro-derece ilerlemeleri ile intibakları yapılarak kayıtlara işlenir. Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı ile kazanmış olduğunuz emekli ikramiyesi hakları eskiden olduğu gibi devam edecektir.

 

Görevlendirme ile çalışan aile hekimi veya aile sağlığı elemanının izin hakları nasıl olacak?

Görevlendirme ile çalışan  aile hekimi ve aile sağlığı elemanları izinler bakımından asli statülerine ilişkin mevzuata tabidirler.

 

Aile hekimi veya aile sağlığı elemanının doğum izni hakkı nasıl olacaktır?

Bayan personele doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süreyle izin verilir. Çoğul gebelik halinde doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde sağlık durumunun uygun olduğunu hekim raporuyla belgeleyen personel isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Bu durumda kadın personelin isteği halinde, doğum öncesinde çalıştığı süreler doğum sonrası ücretli izin süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi nedeniyle doğum öncesi sekiz haftalık ücretli iznin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası ücretli izne eklenir.

 

Kamu görevlisi olmayan uzman tabip ve tabiplerin, hizmet puanı nasıl hesaplanacak?

Kamu görevlisi olmayan uzman tabip ve tabiplerin başvuruları alınır ve prim ödenmek suretiyle kamu sektörü dışında çalıştıkları süreler de dâhil edilerek hizmet puanları hesaplanır. Bu sıralamaya göre yerleştirmeler yapılır. Bu hizmet puanı sadece aile hekimliği ilk yerleştirme ve nakillerinde geçerlidir.

 

Yerleştirme günü aile hekimi herhangi bir nedenle yerleştirmeye katılamazsa ne olur?

Yerleştirme işlemi için adayın kendisinin bizzat katılması gereklidir. Hastalık gibi bir sebepten dolayı salona gelemeyecek olan adaylar noterden alınmış vekâletname ile bir başka kişiyi görevlendirebilirler. Mazeretler il yerleştirme komisyonu tarafından değerlendirilip karara bağlanır.

 

Kaynak: Sağlık Bakanlığı aile hekimliği web sayfası (http://www.ailehekimligi.gov.tr)