Hekim Haber.com , Güncel Sağlık Haberleri...
Haber Sağlık , Hekim Haberleri, Dünyadan Sağlık Haberleri
Cumartesi, 27.02.2021, 09:26pm (GMT)
  Anasayfa
  SSS
  RSS
  Linkler
  Harita
  Iletisim
 
'E-Aile Hekimliği' uygulaması geliyor ; Başbakan: Devlet hastanesindeki uzman doktorların önü açılacak ; Aile hekimlerinin maaşı ne kadar? ; Aile hekimliği ile ilgili merak edilenler ; Doktorun çilesini bir de "babası"ndan dinleyin
::| Arama:       [Gelismis Arama]
 
Kategoriler  
  HABER SAĞLIK
  Tıp Doktorları
  Eczacılar
  Diş Hekimleri
  SAĞLIK ÇALIŞANLARI
  SAĞLIK BAKANLIĞI
 » Atamalar ve Kuralar
 » Haberler ve Duyurular
 » Personel Duyuruları
  GÜNCEL
 » Gündem
 » Sektörden
 » Araştırmalar
 » Basından
  Veteriner Hekimler
  EĞİTİM
 » Tıpta Uzmanlık Sınavı
 » Yan Dal Uzmanlık Sınavı
 » Yabancı Dil Sınavı
 » Diğer Sınavlar
  SAĞLIK HABERLERİ
  İLAÇ SANAYİ
  SAĞLIK MAVZUATI
  CNN Türk Sağlık
  Hürriyet Sağlık
  Sabah Sağlık
  Zaman Sağlık
  Mynet Sağlık
  ODALAR VE BİRLİKLER
 » Türk Tabipler Birliği
 » Türk Eczacıları Birliği
 » Türk Diş Hekimleri Birliği
 » Türk Sağlık-Sen
  KÖŞE YAZILARI
 » Hekim Haber Yazarları
 » Tıp Sitelerinden Yazarlar
 » Sağlık Sitelerinden Yazarlar
  ETKİNLİKLER
 » Yurt içi Kongreler ve Seminerler
 » Yurt Dışı Kongreler ve Seminerler
  VİDEO HABER
 » Hekim Haber Videoları
 » Sağlık Videoları
  DÜNYADAN SAĞLIK HABERLERİ
 » WHO Haberleri
  Yahoo Health News
  ABC Health News
  Reuters Health News
  MedicineNet Daily Health and Medical News
  TIME Health News
  Newsweek Health News
  ::| Haber Listesi
Ad Soyad:
Email:
 
  ::| Atamalar ve Kuralar
  TUMU ++
  ::| Haberler ve Duyurular
  TUMU ++
  ::| Personel Duyuruları
  TUMU ++
 
 
SAĞLIK BAKANLIĞI
 
Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Carsamba, 11.03.2009, 08:27pm (GMT)

Sağlık Bakanlığından:

Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete, 11 Mart 2009

MADDE 1 – 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Klinik uzmanlık dallarında en az iki tam zamanlı, iki kısmî zamanlı olarak uzman tabip çalışması,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(8) Bu maddeye göre yapılacak planlamaların ilandan önce değerlendirilmesi ve planlama çerçevesinde yürütülen uygulamalara yapılacak itirazların değerlendirilmesi 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin Ek 6 ncı maddesine göre oluşturulan Planlama ve İstihdam Komisyonunca yapılır. Ayrıca Bakanlıkça ihtiyaç duyulacak diğer konularda da bu Komisyonun görüşüne başvurulur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Ayrıca tıp merkezlerinde tabipler, aşağıdaki şekilde çalışabilir:
a) Tam zamanlı çalışma: Tabip veya uzman tabibin, bir tıp merkezinde iş sözleşmesiyle kadrolu olarak çalışmasıdır. İş sözleşmesinde, tabibin veya uzman tabibin haftanın hangi günlerinde ve günün hangi saatlerinde çalışacağı, nöbet tutup tutmayacağı ve başka bir sağlık kurum/kuruluşunda çalışıp çalışmayacağı, çalışacak ise mesul müdür iznine bağlı olarak çalışabileceğinin açıkça yazılması gerekir.
b) Kısmî zamanlı çalışma: Bir hastane veya tıp merkezinde kadrolu çalışan tabip ve uzman tabibin, günlük çalışma saatleri açıkça belirli olmak kaydıyla fizik mekânları yeterli olan özel sağlık kurum veya kuruluşlarında sözleşmeye bağlı çalışmasıdır. Kısmî zamanlı çalışma, en fazla iki tıp merkezi ve/veya özel hastanede yapılabilir. Muayenehanede çalışılacak ise, muayenehanenin yanında başka bir tıp merkezi veya özel hastanede çalışılabilir.
c) Konsültan olarak çalışma: Bu çalışma şeklindeki konsültasyon, tıp merkezine teşhis ve/veya tedavi amacıyla başvuran bir hastanın sağlık durumu için, tedavisini üstlenen tabip veya hastanın talebi üzerine aynı veya farklı uzmanlık dallarındaki tabip/tabiplerden tıbbî görüş, destekleyici, tamamlayıcı hizmet veya yardım alınması veyahut cerrahi müdahale yapılmasıdır. Bu şekildeki çalışma, bir hastanın sağlık durumuyla ilgili arızi hallere yönelik çalışma olup, sürekli çalışmayı ifade etmez. Bir uzman tabibin konsültan olarak çalışabilmesi için, konsültasyon hizmetini vereceği tıp merkeziyle sözleşme yapması gerekir. Bu şekilde çalışan tabiplerin sözleşmeleri ve verdikleri hizmetlerle ilgili bilgiler, mesul müdür tarafından her ayın sonunda müdürlüğe bildirilir. Her tıp merkezi için ayrı olmak üzere, konsültan tabiplerin ad ve soyadları ve uzmanlık dalları ile ilgili listeler aylık olarak Bakanlığa gönderilir. Sağlık durumu aciliyet arzeden ve/veya başka kuruma sevki tıbben riskli olan hastalar için o ildeki özel sağlık kurum/kuruluşlarında konsültasyon hizmetine ihtiyaç duyulan dalda uzman tabip bulunmadığı hallerde tıp merkezi tarafından, merkezin bulunduğu ilçede veya büyükşehir belediyesi sınırlarına dahil olan ilçelerdeki kamu kurumlarında çalışan uzman tabip, konsültan tabip olarak davet edilebilir. Mesul müdür tarafından, bu uygulama sonrası en geç bir iş günü içinde sağlık müdürlüğüne bilgi verilir.”
“(3) Elektronik kayıt sistemlerine uygun olan işlemler, bu sistem üzerinden yürütülebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Tıp merkezinde 6 ncı maddeye göre asgarî uzman tabip sayısında eksilme olması halinde eksilen uzman tabip yerine aynı çalışma şekliyle üç ay içinde uzman tabip bulunamaz ise ruhsatname askıya alınır. İşletenin talebi halinde polikliniğe çevrilebilir. Askıya alınma tarihinden itibaren dört yıl içinde uzman tabip eksikliği giderilir ise tıp merkezi yeniden faaliyete geçirilir. Ruhsatın askıya alınması ve tekrar faaliyete geçirilmesi işlemi müdürlükçe yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Tıp merkezinde bir poliklinik muayene odasında en fazla iki tabibin çalışmasına izin verilir. Ancak, çalışan her tabip için ayrı poliklinik muayene odası da düzenlenebilir. Tıp merkezinin mevcudunda kadrolu ve kısmî zamanlı çalışan tabip sayısından fazla poliklinik muayene odasının olması, tabip sayısını artırma hakkı vermez.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkrası ile sekizinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) 21 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca kesintisiz hizmet vermek üzere ruhsatlandırılan tıp merkezleri, acil ünitesini kurarlar.”
“(3) Poliklinikler ile birinci fıkrada belirtilenler haricindeki tıp merkezleri, asgari malzeme ve ilaçların bulunduğu bir acil odasını faaliyet gösterdikleri süreler içinde kullanıma hazır bulundurur.”
“c) (a) veya (b) bentlerinde tanımlanan ambulansların yetersiz olması halinde acil sağlık hizmetleri şube müdürlüğünce ve il ambulans servisi baştabipliğince yazılı olarak uygun görülmesi kaydıyla, 112 acil sağlık komuta kontrol merkezi koordinasyonuyla on dakika içinde ulaşabilecek istasyonlar vasıtasıyla ambulans hizmeti verebileceğini belgelemek.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – (1) Sağlık kuruluşlarında, sadece kendi hastalarına yönelik teşhis hizmetlerinde kullanılmak ve tetkiki isteyen tabibin sorumluluğunda olmak kaydıyla, temel laboratuvar tetkikleri ile radyolojik tetkikler, 992 sayılı Kanun ile 3153 sayılı Kanun uyarınca ruhsat alınmaksızın yapılabilir.
(2) Sağlık kuruluşları, uzmanlık dallarının gerektirdiği ileri seviyedeki diğer laboratuvar ve radyoloji tetkikleri için, 992 sayılı Kanun ve 3153 sayılı Kanun hükümlerine göre bünyelerinde laboratuvar kurabilir. Bu laboratuvarlar için sağlık kuruluşu adına ayrıca ruhsatname düzenlenir ve laboratuvarlar, ruhsatlarında yer alır. Laboratuvar hizmetleri, 17 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) veya (b) bendine göre çalışan ilgili laboratuvar uzmanının sorumluluğunda yürütülür. Sorumlu uzmanın adı-soyadı, diploma ve uzmanlık belgesi ruhsat başvurusu sırasında verilir. Tıp merkezi adına düzenlenen laboratuvar ruhsatında sorumlu uzmanın adı yer almaz, bu uzman adına düzenlenen EK-4/a’daki çalışma belgesinde laboratuvar sorumlusu olduğu ayrıca belirtilir. Aynı laboratuvarda çalışan diğer uzmanlar adına sadece EK-4/a’daki çalışma belgesi düzenlenir.
(3) Sağlık kuruluşları; ilgili mevzuatı uyarınca müstakil olarak veya özel hastane bünyesinde ruhsatlandırılan veyahut kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde kurulan laboratuvarlardan hizmet satın alabilir.
(4) Sağlık kuruluşunun hizmet satın alması durumunda;
a) Hizmetin bu yol ile karşılandığı hususunda hastaya ve/veya yakınlarına, tetkik istenilmeden önce bilgi verilmesi,
b) Hastadan alınan numunenin, bizzat laboratuvar tetkikini talep eden sağlık kuruluşunda alınması,
c) Numunenin, tetkiki gerçekleştirecek laboratuvara hasta veya yakınları ile gönderilmemesi,
ç) Radyoloji tetkikleri için hastanın, hizmet satın alınan kuruluşa naklinin bizzat sağlık kuruluşu tarafından sağlanması ve bu nakil için hastadan ayrıca ücret alınmaması,
d) Laboratuvar veya radyoloji tetkikini gerçekleştiren kuruluş isminin ve adresinin tetkik sonuç raporunda yer alması,
e) Tetkik sonuçlarının, hizmet satın alınan kuruluş tarafından gecikmeksizin güvenli bir şekilde gönderilmesi,
f) Sağlık kuruluşu haricinde, tetkik yapılacak kuruluş tarafından hastadan tetkik için ayrıca bir ücret talep edilmemesi,
gerekir.
(5) Hizmetin satın alma yoluyla gördürülmesi halinde, hizmeti alan sağlık kuruluşu ile hizmeti veren sağlık kurum veya kuruluşu, bu uygulamadan ve sonuçlarından müştereken sorumludur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(j) Tıp merkezlerinde, bu Yönetmelikte belirlenenler haricindeki cerrahi müdahaleler yapılamaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 33 – (1) Denetimlerde tespit edilen eksikliklerin denetim formunda belirlenen süreler içinde giderilmemesi nedeniyle tamamında faaliyeti geçici olarak durdurulan sağlık kuruluşunun faaliyet durdurma tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde eksiklikler giderilmezse, ruhsat Bakanlıkça askıya alınır. Ruhsatı bu şekilde askıya alınan sağlık kuruluşu için eksikliklerin giderilip faaliyete geçilmesi için en fazla bir yıllık ek süre verilir. Bu sürede de sağlık kuruluşu faaliyete geçirilemez ise 9 uncu maddedeki planlama hükümleri uygulanır.
(2) Faaliyeti geçici olarak kısmen veya tamamen durdurulduğu halde hasta kabulüne devam edilen sağlık kuruluşunun faaliyeti, iki kat süreyle tamamen durdurulur. Faaliyeti iki kat süreyle durdurulan sağlık kuruluşunda hasta kabulü yapıldığının tespiti halinde, ruhsat Bakanlıkça geri alınır. Bu durumdaki sağlık kuruluşu tekrar ruhsatlandırılmaz; sağlık kuruluşu sahipliği de, iki yıl süreyle 9 uncu maddeye göre ilan edilen planlamalardaki yatırımlar için başvuruda bulunamaz.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Muhtelif hükümler
MADDE 38 – (1) Aşağıdaki konular bu Yönetmeliğin ekinde düzenlenir:
a) Sağlık kuruluşlarının zorunlu tıbbi hizmet birimleri; bu birimlerin ve diğer mekânların fizik özellikleri; ısıtma, havalandırma ve aydınlatma özellikleri ve gerekli diğer hususlar,
b) Sağlık kuruluşunda gerçekleştirilebilecek cerrahi müdahaleler,
c) Temel laboratuvar ve radyolojik tetkikler,
ç) Bulundurulması zorunlu asgari tıbbi cihaz, araç gereçler ve ilaçlar.
(2) Bakanlıkça yapılacak planlamalarda ilan edilecek tıp merkezi yatırımları için birinci fıkranın (a) bendine göre belirlenecek kriterlere uyulması zorunludur.
(3) Ayrıca, bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak Bakanlıkça alt düzenleyici işlemler yayımlanabilir. Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Tıp merkezlerinin kalite ve verimliliğini artırmak amacıyla izin verilebilecek hususlar
EK MADDE 1 – (1) Tıp merkezlerinin kalite ve verimliliğini artırmak amacıyla planlamadan istisna olarak Bakanlıkça aşağıdaki hususlarda izin verilebilir.
a) Birleşme ve taşınma izni:
1) Tıp merkezi, bulunduğu ilçedeki başka bir tıp merkezi ve/veya özel hastane ve/veya laboratuvarlarla birleşebilir.
2) Tıp merkezi, başka tıp merkezi ve/veya özel hastanelerle, ve/veya laboratuvarlarla birleşebilir ve/veya başka illere, ilçelere taşınabilir. Birleşme veya taşınmalar için Bakanlığa başvurulur. Başvuru, Planlama ve İstihdam Komisyonuna sunulur. Komisyon başvuruyu, tıp merkezi veya özel hastane hizmeti sunulması için öngörülen asgari nüfus ve/veya ilçede verilmesi hedeflenen sağlık hizmetleri ile tabip dağılımı yönünden daha az yoğunluklu bölgeler öncelikle dikkate alınarak değerlendirir ve başvuru uygun görülür ise izin verilir.
b) Bir tıp merkezinin tabip ve uzman tabip sayısı özel hastane bakımından yeterli ise bu tıp merkezi, bulunduğu ilçe sınırları içinde tek başına özel hastaneye dönüşebilir.
c) Tıp merkezinin ruhsatında kayıtlı uzmanlık dallarındaki kadrolu uzman tabipleri, mesul müdürün izni ile fizik mekânları uygun olan bir başka tıp merkezi veya özel hastanede, özel hastane kadrolu uzman tabipleri de tıp merkezinde kısmî zamanlı, konsültan veya nöbetçi olarak çalışabilir. Bu şekilde çalışan uzman tabiplere müdürlükçe çalışma belgesi düzenlenerek görev yapacağı tıp merkezi veya özel hastanenin ruhsatına/faaliyet izin belgesine çalışma şekli belirtilerek eklenir. Ancak bu durum o sağlık kuruluşunun kadro sayısının artırılması olarak kabul edilmez. Bu şekilde çalışan uzman tabibin ayrılması halinde ancak aynı çalışma şeklinde uzman tabip çalıştırılabilir.
ç) Ruhsatlarında kayıtlı dallarda çalışan uzman tabiplerden yan dal veya iki ayrı uzmanlığı bulunan tabipler, bulunduğu tıp merkezinde tercihe bağlı olarak bir dalda kadrolu diğer dalda kısmi zamanlı olarak çalışabilirler. Bu durumda, her iki uzmanlık dalı da ruhsatına işlenir. Bu şekilde çalışan tabibin ayrılması halinde, altmış gün içinde kısmi zamanlı çalışılan dal için uzman tabip bulunamaz ise bu dal ruhsatından çıkarılır.
d) Uzmanlık dalına esas olan ve asgarîyi teşkil eden tabip ayrılışında, süre kaydı aranmaksızın bu dalda ve aynı çalışma şeklinde tabip bulunursa istihdam edilir. Bir uzmanlık dalında asgarî sayının üzerindeki tabip ayrılışında, bir yıl içinde aynı uzmanlık dalı ve çalışma şeklinde tabip istihdam edilebilir.
e) Tam zamanlı ve kısmî zamanlı görev yapan her bir tabip için poliklinik muayene odası oluşturulabilir. Hastanenin mevcudunda kadrolu ve kısmi zamanlı çalışan tabip sayısından fazla poliklinik odasının olması, tabip sayısı artırılması hakkı vermez.
f) Tabip ve uzman tabip eklenmemesi ve uzmanlık dallarıyla ilgili olmak kaydıyla, tıbbî cihaz, tıbbî hizmet birimleri ve alanlar ile cerrahi müdahale birimi eklemesi yapılabilir. Ancak izin verilecek teknoloji yoğunluklu tıbbî cihazlar Planlama ve İstihdam Komisyonu tarafından belirlenir. Ayrıca 11/3/2009 tarihine kadar kurulmuş ve işletilmekte olan teknoloji yoğunluklu tıbbî cihazlar devir yoluyla başka bir tıp merkezinde kurdurulabilir.
g) Tıp merkezleri uzmanlık dallarının gerektirdiği laboratuvar ve radyoloji tetkikleri için, 11/3/2009 tarihine kadar 992 sayılı Kanun ve 3153 sayılı Kanuna tabi olarak müstakilen açılmış ruhsatlı laboratuvarlardan hizmet alımı yoluyla bünyelerinde laboratuvar kurdurulabilir. Bu durumda laboratuvarın sorumluluğu, hizmet alınan kuruluşun laboratuvar uzmanı tarafından yürütülür, kuruluşun kadrosunda ayrıca laboratuvar uzmanı bulundurması istenmez.
h) Yaş haddinden veya kadrosuzluk nedeniyle zorunlu emekli olan uzman tabipler, gerektiğinde ruhsatına uzmanlık dalı ilavesi yapılarak çalışabilir.
ı) Ücretli veya ücretsiz izinli sayılarak yurtdışına gönderilen kamu görevlisi tabipler ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri bulunan tabipler dışında, yurtdışında mesleğini en az iki yıl olmak üzere halen icra etmekte olan tabipler, gerektiğinde uzmanlık dalları ruhsatına eklenerek çalışabilir.
(2) Birinci fıkranın (a) bendine göre tıp merkezleri, birleşme işlemleri tamamlanıncaya ve/veya hastane ruhsatı alıncaya kadar mevcut kapasiteleriyle faaliyetlerine devam edebilirler. Birinci fıkranın (a) bendi kapsamındaki laboratuvarlar, 11/3/2009 tarihine kadar ilgili mevzuatı uyarınca müstakilen ruhsatlandırılan laboratuvarlardır.
(3) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında sağlık kuruluşlarının özel hastane olarak faaliyet gösterebilmesi için Özel Hastaneler Yönetmeliği şartlarını sağlamaları gerekir. Özel hastanenin bünyesine katılmalarda hastanenin fizik şartları uygun değil ise, Özel Hastaneler Yönetmeliğine göre ek bina veya tadilat yapılmasına izin verilebilir.
(4) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında özel hastane kurulması ve taşınmalarda ön izin işlemleri için Bakanlığa başvuru süresi 11/3/2009 tarihinden itibaren başlar ve 38 inci maddeye göre yayımlanacak bina, fizik mekan ve bunlarla bağlantılı diğer kriterlerin yürürlük tarihinden itibaren en geç dört yılın sonunda biter.
(5) Birinci fıkranın (c), (h) ve (ı) bendlerine göre ruhsatına uzmanlık dalı ilavesi yapılan tabibin ayrılması halinde yerine altmış gün içinde tabip bulunamaz ise ilgili uzmanlık dalı ruhsatından çıkarılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 39 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe göre açılan sağlık kuruluşları;
a) 38 inci maddenin birinci fıkrasında öngörülen kriterlerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç dört yıl içinde, tabip sayısı hariç olmak üzere bu Yönetmeliğe göre bina şartları ve fizik mekânlarını oluşturarak ruhsat almak zorundadır. Tabip sayısında yapılacak artışlarda 9 uncu maddeye göre yapılan planlamaya uyulması zorunludur. Dört yılın sonunda ruhsat almayan sağlık kuruluşlarının, uygunluk belgeleri iptal edilir.
b) Yeni ruhsat alıncaya kadar mevcut bina ve fizik mekân şartları ile tabip sayıları dışında bu Yönetmelik hükümlerine göre faaliyetlerine devam ederler. Ek 1 inci maddedeki istisnalardan bu kuruluşlar da yararlanır. Bu kuruluşların mevcut durumlarının tespitinde 15/2/2008 tarihindeki resmî kayıtlar esas alınır.
(2) 15/2/2008 tarihinden 11/3/2009 tarihine kadar geçen süre içinde tabip bulunamadığı için uzmanlık dalı uygunluk belgesinden çıkarılan tıp/dal merkezleri, ilgili tabibin bulunması halinde çıkarılan uzmanlık dalını yeniden uygunluk belgesine işletebilir.
(3) 15/2/2008 tarihi ile 11/3/2009 tarihine kadar geçen sürede kadrolu tabibi olmadığından kadro hakkı sona eren tıp/dal merkezleri için 11/3/2009 tarihinden itibaren bir yıl içinde aynı dalda ve çalışma şeklinde tabip bulunur ise, kadroya eklenir.
(4) 39 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe göre açılan sağlık kuruluşlarından vakıf, dernek ve meslek kuruluşlarınca açılmış bulunanlar, bu madde hükümlerine uymak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilirler.
(5) 39 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe göre açılan sağlık kuruluşlarının denetimi, EK-6 ve EK-7/b sayılı denetim formlarına göre yürütülür.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Uygunluk belgesi başvurularının sonuçlandırılması
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Uygunluk belgesi için dosyaları en geç 1/9/2008 tarihine kadar müdürlük kayıtlarına girerek Bakanlığa intikal ettirilen tıp/dal merkezlerinin uygunluk belgesi işlemleri, Bakanlıkça belirlenen eksikliklerini 11/3/2009 tarihinden itibaren en geç iki ay içinde tamamlamak kaydıyla 39 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik çerçevesinde sonuçlandırılır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 40 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 38 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası 31/12/2009 tarihinde,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-4/a, EK-5’in (II) numaralı satırı ve EK-6 denetim formu ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (h) bentleri, geçici 3 üncü maddesi ve ekinde yer alan EK- 7/a yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

medimagazin

Yorumlar (0)        Yazdir        Arkadasina Oner        Ust


Diger Haberler:
Sağlık Bakanlığı, personel dağılımında düzenleme yapıyor (06.03.2009)
Bakanlık hangi branşta kaç personel alacak? (03.02.2009)
Bakanlık Sağlık Bilimleri Üniversitesi kuruyor (26.12.2008)
"Hekimler ilaçların yan etkilerini yeterince bildirmiyor" (21.12.2008)
Akdağ: Branş anlaşmasına sıcak bakmıyoruz (19.11.2008)
Sağlık Bakanlığından kadro talebi (24.10.2008)
Bakanlık şef ve şef yardımcısı atayacak (20.10.2008)
Akdağ: Doktorlar Tam gün yasasıyla birlikte 14 000 YTL'ye kadar maaş alabilecek (09.10.2008)
Sağlık Bakanlığı’ndan sezaryen uyarısı (04.10.2008)
Sağlık personeli grip aşısı yaptırsın (26.09.2008) 
  ::| Kongre Takvimi
February 2021  
Pz Pt Sa Ca Pe Cu Ct
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
 
  manset haberler::| SICAK HABER
SUT ta değişiklik yapıldı...
Bakanlıktan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği ile ilgili uyarılar
30.DHY Münhal kadroları açıklandı...
Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavını Ekim ayında yapacak
Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi belli oldu
Bakanlık'tan 4/B'lilerin askerlik sonrası dönüş açıklaması
Mümessilleri mesai saatleri içinde kabul edenlere yasal işlem yapılacak
Bakan Akdağ'dan sağlık ocağı personeline müjde
Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sağlık Bakanlığı, personel dağılımında düzenleme yapıyor

Hekim Haber .com 2007
[UST]