Hekim Haber.com , Güncel Sağlık Haberleri...
Haber Sağlık , Hekim Haberleri, Dünyadan Sağlık Haberleri
Cumartesi, 23.02.2019, 07:49pm (GMT)
  Anasayfa
  SSS
  RSS
  Linkler
  Harita
  Iletisim
 
'E-Aile Hekimliği' uygulaması geliyor ; Başbakan: Devlet hastanesindeki uzman doktorların önü açılacak ; Aile hekimlerinin maaşı ne kadar? ; Aile hekimliği ile ilgili merak edilenler ; Doktorun çilesini bir de "babası"ndan dinleyin
::| Arama:       [Gelismis Arama]
 
Kategoriler  
  HABER SAĞLIK
  Tıp Doktorları
  Eczacılar
  Diş Hekimleri
  SAĞLIK ÇALIŞANLARI
  SAĞLIK BAKANLIĞI
 » Atamalar ve Kuralar
 » Haberler ve Duyurular
 » Personel Duyuruları
  GÜNCEL
 » Gündem
 » Sektörden
 » Araştırmalar
 » Basından
  Veteriner Hekimler
  EĞİTİM
 » Tıpta Uzmanlık Sınavı
 » Yan Dal Uzmanlık Sınavı
 » Yabancı Dil Sınavı
 » Diğer Sınavlar
  SAĞLIK HABERLERİ
  İLAÇ SANAYİ
  SAĞLIK MAVZUATI
  CNN Türk Sağlık
  Hürriyet Sağlık
  Sabah Sağlık
  Zaman Sağlık
  Mynet Sağlık
  ODALAR VE BİRLİKLER
 » Türk Tabipler Birliği
 » Türk Eczacıları Birliği
 » Türk Diş Hekimleri Birliği
 » Türk Sağlık-Sen
  KÖŞE YAZILARI
 » Hekim Haber Yazarları
 » Tıp Sitelerinden Yazarlar
 » Sağlık Sitelerinden Yazarlar
  ETKİNLİKLER
 » Yurt içi Kongreler ve Seminerler
 » Yurt Dışı Kongreler ve Seminerler
  VİDEO HABER
 » Hekim Haber Videoları
 » Sağlık Videoları
  DÜNYADAN SAĞLIK HABERLERİ
 » WHO Haberleri
  Yahoo Health News
  ABC Health News
  Reuters Health News
  MedicineNet Daily Health and Medical News
  TIME Health News
  Newsweek Health News
  ::| Haber Listesi
Ad Soyad:
Email:
 
 
 
KÖŞE YAZILARI » Sağlık Sitelerinden Yazarlar
 
Köşe yazarımız Hüseyin Çelik'ten; GSS’nin Yürürlük Tarihi Sorunu

Pazartesi, 30.06.2008, 10:35am (GMT)

GSS’nin Yürürlük Tarihi Sorunu

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda önemli ölçüde değişiklik yapan 5754 sayılı Kanun, 8 Mayıs 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak birçok hükmü yürürlüğe girmiştir. Ancak Genel Sağlık Sigortası (GSS) hükümlerinin ne zaman yürürlüğe gireceği konusu farklı yorumlara neden olmaktadır. Yürürlük konusu, Anayasa Mahkemesine açılan iptal ve yürütmeyi durdurma davasının görülmesi ve karara bağlanması açısından da kritik öneme sahiptir.

5510 sayılı Kanunun yürürlük maddesini düzenleyen 108 inci maddesinde yapılan değişiklikleri içeren 5754 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi, 8.5.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu durumda GSS hükümlerinin yürürlük durumunu ortaya koyabilmek için 108 inci maddenin yürürlük hükümlerinin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir.

1. Genel Olarak Yürürlük Tarihi Sorunu:

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük hükümlerini düzenleyen 108 inci maddesi, hangi maddenin hangi tarihte yürürlüğe gireceğini tek tek saymak suretiyle belirlemiştir. Buna göre Kanunun ilgili maddeleri dört farklı tarihte yürürlüğe girmektedir. İlki 1.1.2008 tarihinde yürürlüğe girecek hükümler, ikincisi 30.4.2008 tarihinde yürürlüğe girecek hükümler, üçüncü ise 1.7.2008 tarihinde yürürlüğe girecek hükümler olarak belirlenmiştir. Bu üç tarihte yürürlüğe girmeyen diğer maddelerin ise 1.10.2008 tarihinde yürürlüğe gireceğini açık bir şekilde düzenlemiştir.

108 inci maddenin (c) bendindeki “Diğer hükümleri 2008 yılı Ekim ayı başında yürürlüğe girer” ifadesi, yürürlük maddesinin düzenleyen 108 inci madde ile yürütme maddesini düzenleyen 109 uncu maddeyi de kapsamaktadır. Konuya bu açıdan baktığımızda, hukuken 5510 sayılı Kanunun tümünün 1.10.2008 tarihinde yürürlüğe girmesi gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır. Bu durumda diğer üç tarihte yürürlüğe girmesi beklenen maddelerin ise ilgili tarihlerden geçerli olmak üzere, 1.10.2008 tarihinde yürürlüğe girdiğini kabul etmek gerekecektir.

Kuşkusuz ilgili maddeler ile kademeli bir geçişi sağlamak üzere farklı yürürlük tarihleri getirilmek istenmiştir. Ancak şekil hukuk açısından değerlendirildiğinde, Kanunun tümünün 1.10.2008 tarihinde yürürlüğe girip girmediğinin tartışılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Konuyla ilgili yürürlükten kaynaklanan bir diğer sorun da, Kanunda yürürlük tarihine yapılan atıflarla ilgilidir. 5510 sayılı Kanunun hak doğuran ya da bir hakkın kaybolmasına neden olan birçok maddesinde, Kanunun yürürlük maddesine atıflarda bulunulmuştur. Kanunun yürürlük tarihinin kademeli olarak 4 farklı tarih olarak belirlendiği dikkate alındığında, hangi tarihin Kanunun yürürlük tarih olarak kabul edileceği kritik bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu sorun uygulamada kaosa neden olacağı gibi, bir çok kişinin hak kaybına da neden olacak nitelikte görünmektedir. Örneğin; 29 uncu maddeye göre yaşlılık aylığı bağlanacakların durumunun tespiti, 3816 sayılı Yeşil Kart Kanununun 2 yıl sonra yürürlükten kalkacağı tarihin tespiti, yönetmeliklerin çıkarılması için tanınan 1 yıllık sürenin tespiti, Kanunun yürürlük tarihinden önce çalışması olan kişilere bağlanacak aylıkların hesaplanması için dikkate alınacak tarihin tespiti, yabancıların GSS kapsamına alınmaları için tanınan sürenin tespiti, kişilerin GSS kapsamına otomatikman dahil edilmesi için gerekli olan tarihin tespiti v.d. bir çok önemli hususun hesabında 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihi önem arz etmektedir. Kanunun ilk kabul edildiği ve daha sonra yürürlük tarihinin ertelendiği değişikliklerde yürürlük tarihi tek bir tarih olduğu için bu tür bir sorun söz konusu olmamıştır. Konunun nihai yürürlük tarihi olan 1.10.2008 tarihinden önce Kanunda yapılacak bir değişiklik ile çözümlenmesi gerekmektedir.

2. GSS’nin Yürürlük Tarihleri ve Gündeme Gelen Sorunlar:

5510 sayılı Kanunun yukarıdaki genel tartışmaların dışında, yürürlük tarihi bakımından GSS hükümlerinin uygulanması açısından da ciddi sorunlar ve hukuken tartışmalı konular yer almaktadır. Kanunun 108 inci maddesinde düzenlenen yürürlük tarihlerini sırası ile değerlendirerek, konuyla ilgili görüşlerimize yer vermeye çalışacağız.


a) 1.1.2008 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Hükümler

Banka sandıklarına, bu sandıkların kurucusu bankaların kaynak aktarımını yasaklayan 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 58 inci maddesi hükmünün uygulanmamasını düzenleyen Geçici 20 nci maddesinin son fıkrası 1.1.2008 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesini düzenlenmiştir. Bu maddenin doğrudan GSS hükümlerinin uygulanması ile bir ilgisi bulunmamaktadır.

b) 30 Nisan 2008 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Hükümler

GSS açısından en tartışmalı hükümleri içeren 5510 sayılı Kanunun 72 nci ve 73 üncü maddelerinin 30 Nisan 2008 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi düzenlenmiştir. 72 nci madde sağlık hizmetlerinin fiyat tariflerinin düzenlenmesini içerirken, 73 üncü madde sağlık hizmeti sunucularında hizmet satın almanın kurallarını, sözleşme yöntemlerini, özel ve kamu sağlık hizmeti sunucularının hastalardan alabileceği farkları düzenlemektedir.

Söz konusu hükümlerin, GSS’nin diğer hükümleri yürürlüğe girmeden tek başına uygulanmasının mümkün olmadığı açıktır. 5510 sayılı Kanun gereği 1.10.2008 tarihine kadar yürürlükte kalacak olan SSK ve Bağ-Kur kapsamında sağlık yardımı alacak olan çalışan sigortalılar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında sağlık yardımı alacak olan kişiler açısından da uygulanması hukuken mümkün bulunmamaktadır.

Ancak 72 nci ve 73 ncü maddelerin, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun oluşturulması ve Kanunda yer alan kriterlere uygun bir şekilde sağlık hizmeti sunucularının sınıflandırılması, bunlara uygulanacak hizmet satınalma fiyat tarifelerinin belirlenmesi, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek üst sınırın tanımlanması ve diğer hazırlıkların yapılması açısından 30.4.2008 tarihinde yürürlüğe girmesi oldukça gerekli bir süreçtir.

c) 1 Temmuz 2008 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Hükümler

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun bazı kişiler açısından 1.7.2008 tarihinde yürürlüğe girecek hükümleri yine Kanunun 108 inci maddesinde sayılmıştır. Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında GSS kapsamına alınan;
“3) 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,
4) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler,
5) 28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,
6) 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,
7) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler,
8) Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar,
10) 11/10/1983 tarihli ve 2913 sayılı Dünya Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,” ile
(f) bendinde sayılan “Bu Kanun veya bu Kanundan önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir veya aylık alan kişiler,” açısından yürürlüğe girecek hükümler ayrıca belirlenmiştir.

Buna göre yapılan düzenleme ile; 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1), (2), (8), (9), (10), (16), (17), (20), (22), (23), (24), (25), (26) ve (27) numaralı bentleri, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 79 uncu maddeleri, 80 inci maddesinin dördüncü fıkrası, 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ve ikinci fıkrası, 82 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları, 87 ilâ 89 uncu maddeleri, 97 nci maddesinin son fıkrası, geçici 1 inci maddesinin son fıkrası, geçici 3 üncü maddesi, geçici 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası, geçici 11 inci maddesinin ikinci fıkrası, geçici 12 inci maddesi hükümleri 1.7.2008 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi amaçlanmıştır.

Diğer taraftan 5510 sayılı Kanunun 106 ncı maddesinde, yürürlükten kaldırılan kanun hükümlerine yer verilmiş ve bu kanun hükümlerinin 1.10.2008 tarihinde yürürlükten kalkması hükme bağlanmıştır. Yukarıdaki düzenleme ile 506 sayılı SSK, 1479 sayılı Bağ-Kur ve 5434 ES Kanunu kapsamında emekli olan kişiler ile 2022 ve 1005 sayılı Kanunlar v.d. kanunlar kapsamında sağlık yardımı alacak kişiler hakkında, hem 5510 sayılı Kanunla getirilen GSS hükümlerinin, hem de kendi kanunlarındaki hükümlerin uygulanması gibi hukuki bir çelişki ile karşı karşıya kalınmaktadır.

Örneğin Emekli Sandığından emekli olan kişiler hakkında GSS’nin yukarıdaki hükümleri uygulanması gerekirken, 5434 sayılı Kanunun tedavi yardımlarına ilişkin Geçici 139 uncu maddesi 1.10.2008 tarihinde yürürlükten kalkacağı için, bu dönemde her iki kanun hükümleri birlikte uygulanmak durumunda kalınacaktır. Aynı durum Bağ-Kur ve SSK’dan emekli kişiler için de geçerli bulunmaktadır.

Burada hukuki açıdan tartışmalı bir diğer konu da, yukarıdaki kişilerin 60 ıncı maddenin yürürlüğe sokularak bu madde gereği GSS kapsamına alınmadan, bunlar hakkında GSS hükümlerinin 1.7.2008 tarihinde itibaren uygulanmaya çalışılmak istenmesidir. Yani SSK, Bağ-Kur, ES kapsamındaki kişiler 60 ıncı madde ile kapsama alınmamış iken, bunlar hakkında GSS’nin ilgili maddeleri uygulanmak istenmektedir. Bu durum hukuken uygulamada bir çok tartışmalara neden olacak niteliktedir.

Yürürlük açısından ilginç olan bir durum da, 30.4.2008 tarihinde herhangi bir kısıtlama olmaksızın yürürlüğe giren 72 nci maddenin, 1.7.2008 tarihinde yukarıda sayılan kişiler için ikinci bir defa daha yürürlüğe sokulmak istenmesidir. Bu durum da, Kanunun yürürlük hükümlerinin ciddi ölçüde gözden geçirilmeye açık olduğunun bir diğer delilini oluşturmaktadır.

d) 1.10.2008 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Hükümler

Yukarıda sayılan hususlar dışında GSS’nin diğer tüm hükümleri 1.10.2008 tarihinde yürürlüğe girecektir. Buna göre 60 ncı maddede sayılan SSK ve Bağ-Kur kapsamında aktif olarak çalışan kişiler ile Devlet memurları, köy korucuları, yabancılar, varlıklı kişiler, v.d. 1.10.2008 tarihi itibariyle GSS kapsamında ortak hak ve yükümlülükler ile sağlık hakkına ulaşma imkanına sahip olacaklardır.

GSS’nin geçiş hükümlerini düzenleyen Geçici 12 nci maddesinde sayılan yetkilerin kullanılması da bu kişiler bakımından, ancak 1.10.2008 tarihinde uygulanma imkanı bulunmaktadır.

3. Sonuç

Vatandaşlarımızın sağlık hakkına ulaşımda yaşadıkları eşitsizlikleri gidererek, eşit hak ve yükümlükler kapsamında sağlık hakkına ulaşması için sağlık finansman sistemi kurulmasını amaçlayan GSS, artık günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmeye başlamıştır.

Kanunun yürürlük maddeleriyle ilgili ortaya çıkan hukuki tartışmalar, uygulamada gerek kurumlar açısından, gerekse vatandaşlar açısından tartışmalı bir süreci gündeme getirmektedir. Mevcut hukuksal sorunlar, görmezden gelinemeyecek ölçüde çelişkiler ve aykırılıklar içermektedir.

Konunun hukuksal açıdan sağlık bir değerlendirmesi yapıldığında en iyi çözümün, Kanunun tüm maddelerinin yürürlüğe gireceği 1.10.2008 tarihi itibariyle yürürlüğe sokulması ve bu sürede uygulama süreçlerinin ve alt mevzuat düzenlemelerinin çıkarılması olduğu ortaya çıkmaktadır. Uygulamada yaşanacak hukuksal sorunlar ve bunun yaratacağı kaos, vatandaşlarımız özlemle beklediği GSS’nin vatandaşları üzerindeki algısını daha başlangıçta olumsuz düzeye çekecektir.

Hüseyin Çelik

medimagazin

Yorumlar (0)        Yazdir        Arkadasina Oner        Ust


Diger Haberler:
İlaç şirketleri AR-Ge'ye 90 milyar dolar harcadı (07.04.2008)
Doktora 'Dosyamı sızdırdın' davası (07.04.2008)
Sağlıkta yeni dönemin ince ayarları (12.03.2008)
Kimler evlenemez (08.01.2008) 
  ::| Kongre Takvimi
February 2019  
Pz Pt Sa Ca Pe Cu Ct
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
 
  manset haberler
Hekim Haber .com 2007
[UST]