Hekim Haber.com , Güncel Sağlık Haberleri...

Cezalara AB uyumu
Sali, 22.01.2008, 07:55pm (GMT)

TBMM’de görüşülerek kabul edilen Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda, Temel Ceza Kanunlarında ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la sağlıkta sahtecilikle ilgili önemli düzenlemeler yapıldı. Ayrıca yatan hastalardan fazla ücret alan özel hastanelerin işletmecilerine 10 bin Türk lirası idari para cezası verilecek


Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda, Temel Ceza Kanunlarında ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM’de görüşülerek kabul edildi. Tasarının kabulüyle birlikte sağlık çalışanlarını da yakından ilgilendiren değişiklikler yapıldı. Sahte hekimlerin beş yıla kadar hapisle cezalandırılabilmesine olanak tanıyan kanun değişikliğinin yanı sıra, sahte diş hekimlerine verilen cezalar da yükseltilmiş oldu. Sahte diş hekimlerine verilen cezalar üç yıldan beş yıla kadar olmak üzere düzenlendi. Sahte ilaçla ilgili düzenlemelerde “Ruhsatsız olarak müstahzar imal edenler veya bu suretle imal edilen müstahzarları bilerek satan, satışa arz eden veya sattıranlara, müstahzar imaline salahiyet sahibi oldukları takdirde, 5 yüz Türk lirasından 10 bin Türk lirasına kadar; müstahzar imaline salahiyet sahibi olmadıkları takdirde, 1500 Türk lirasından 20 bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilir” hükmüne yer verildi.

11.04.1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’da yapılan değişikliklerle sahte hekimlere üç yıldan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası getirildi. Diploması olmadığı halde, menfaat sağlamak amacıyla olmasa bile, hasta tedavi eden veya tabip unvanını takınan kişilere bu cezalar uygulanacak. Kanun’da yapılan değişiklikte hekimlik yapma yetkisi olmayan veya herhangi bir nedenle yasaklı bulunan bir tabip sanatını icra ederse, 500 Türk lirasından 5 bin Türk lirasına kadar idari para cezası alacak. Hekimlik mesleğinin icrası için; Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hapis cezasına mahkum olmamak gerekiyor.

Tabipler, diş tabipleri ve dişçilerin yapacakları her nevi ameliyat için hastanın, hasta küçük veya tahtı hacirde ise veli veya vasisinin onayını alması gerektiği de değişiklikte yer aldı. Büyük cerrahi ameliyatlar için bu onayın yazılı olması gerektiğinin de belirtildiği Kanun’da “Veli veya vasisi olmadığı veya bulunmadığı veya üzerinde ameliye yapılacak şahıs ifadeye muktedir olmadığı takdirde muvafakat şart değildir. Hilafında hareket edenlere 250 Türk lirası idari para cezası verilir” denildi. Ayrıca protokol defterlerinde tahrifat yapan ve gerçeğe aykırı bilgi kaydeden hekim, diş hekimi, dişçi ve ebeler, Türk Ceza Kanunu’nun belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümlerine göre cezalandırılacak.

Sahte diş hekimine beş yıl hapis
Sahte diş hekimlerine verilen cezaların düşürülmesi endişesinin ardından Kanun değişikliği ile sahte diş hekimlerinin alacakları cezalar da beş yıla kadar hapis cezasına dönüştürüldü. Değişiklik Kanun metninde “Kişisel çıkar amacı olmasa bile diplomasız olarak diş hekimliği mesleğine ilişkin herhangi bir muayene veya müdahale yapan, diş hekimliği klinik hizmetleri ile ilgili işyeri açanların meslek icraları durdurulur. Bu kimseler hakkında üç yıldan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur” ifadeleri ile yer aldı. Sanatı icra etmeye yetkisi bulunmayan veya herhangi bir sebeple yasaklı bulunan tabip, diş tabibi ya da dişçilerin sanatı icra etmesi durumunda 500 Türk lirasından 5 bin Türk lirasına kadar idari para cezası ile cezalandırılması karara bağlandı.

Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’da yapılan değişiklikte “İcrayı sanata mani ve gayri kabili şifa bir marazı akli ile malul olduğu bilmuayene tebeyyün eden diş tabibi ve dişçiler, Sağlık Bakanlığının teklifi ve Sağlık Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla icrayı sanattan menolunur ve diploma veya ruhsatnameleri geri alınır” ifadelerine yer verildi.

3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu’nda gerçekleştirilen değişikliklerle oda ve Türk Dişhekimleri Birliği organlarına seçilemeyecek olanlarla ilgili hükmün (e) bendi “Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olanlar” olarak yeniden düzenlendi. Düzenlemeyle “Hastalar ile diş hekimleri arasında herhangi bir menfaat karşılığında aracılık yapanlar veya bu kişileri aracı olarak kullanan diş hekimleri üç aydan bir yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır” hükmü de getirildi.

Sahtecilerin cezaları
Diploma veya belgesi olmadığı halde ebelik yapanlara fiilleri suç oluşturmadığı takdirde 250 Türk lirası, geçici olarak men edilmiş oldukları halde ebelik yapanlara ise 100 Türk lirası idari para cezası verilmesi hükme bağlandı. Değişiklikle sahte sünnetçilere altı aydan iki yıla kadar hapis cezası getirilirken, yetkisi olmadığı halde hastabakıcılık yapan ve bu unvanı takınanlara 100 Türk lirası para cezası verilmesine ve diploması veya meslek belgesi olmaksızın diş protez teknisyenliği yapanlar hakkında da bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezasına hükmolunduğu belirtildi.

992 sayılı Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanunu’nda yapılan değişiklikle “Uzman olup da izinsiz laboratuvar açanın laboratuvarının, Kanun’da yazılı usul uyarınca izin alınıncaya kadar mahalli mülki amir tarafından kapatılacağı hükme bağlandı. Uzman olmayıp da bu çeşit laboratuvar açanlara veya izinle açmış oldukları laboratuvarlarını uzman olmayanlara terk edenlere bin Türk lirasından 5 bin Türk lirasına kadar idari para cezası verileceği ve ayrıca laboratuvarın kapatılacağı belirtildi. Ayrıca Kanun’a “Fenne uygun tahliller yerine getirilmediği ve beyannamesinde belirtilen hükümlere uymadığı veya bu Kanun’un 7’nci maddesi uyarınca düzenlenen yönetmeliğe aykırı hareket ettiği belirlenenlere mahalli mülki amir tarafından bin Türk lirasından 3 bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilir. Ayrıca, şartlar yerine getirilinceye kadar laboratuvar kapatılır” ifadeleri eklendi.

Fazla ücret alana 10 bin TL ceza
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la birlikte 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu’nda da değişiklikler yapıldı. Buna göre yatan hastalardan fazla ücret alan özel hastanelerin işletmecilerine 10 bin Türk lirası idari para cezası verilecek ve fazla tahsil edilen ücret ilgiliye iade edilecek.

2219 sayılı Kanun’da yapılan diğer bir değişiklikle karın, göğüs ve beyin ameliyatlarıyla diğer önemli ameliyatlarda gerekli tetkikleri yapmadan ameliyatı gerçekleştiren hekimlere 5 bin Türk lirası idari para cezası verileceği de hükme bağlandı. Tedavisini üstüne aldığı hastaları, yerine vekil bırakmadan izinsiz olarak kendi arzularıyla terk ederek bu hastaların tedavisiz kalmalarına sebep olan, mütehassıs tabiplere de 2 bin Türk lirası idari para cezası verilecek. Kayıt, malzeme, alet, eşya ve binaların sıhhi şartlarında ve hastane hizmetlerindeki eksikliklerle diğer eksiklikleri uyarıya rağmen zamanında yapmayan özel hastanelerin işletenlerine de, 5 bin YTL idari para cezası verilecek. Yatan hastalardan, fazla ücret alan özel hastanelere 10 bin YTL idari para cezası uygulanacak. Özel hastanelerde, gerekli laboratuvar tetkiklerini yapmadan, karın, göğüs ve beyin ameliyatları yapan doktorlara 5 bin YTL idari para cezası verilecek. Tedavisini üstlendiği hastaları, yerine vekil bırakmadan izinsiz terk eden uzman doktorlar, 2 bin YTL idari para cezasına çarptırılacak.

Sahte ilaç
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu’nda da değişiklikler yapıldı. Müstahzarların içinde bulunan maddelerin saf olmadığı veya ruhsat almak için verilmiş olan formüle uymadığı veya müstahzarın tedavi vasıflarını azaltacak veya kaybedecek surette imal edilmiş olduğu anlaşılırsa, fiil suç oluşturmadığı takdirde, ruhsat sahibi ve müstahzarların bu şekilde imal edildiğini bilerek satan, satışa arz eden veya sattıranlara bin Türk lirasından 25 bin Türk lirasına kadar idari para cezası verileceği ve ayrıca ruhsatnamenin geri alınacağı hükme bağlandı. Kanun’la ilgili diğer değişiklikler de şu şekilde yer buldu:
“Ruhsatsız olarak müstahzar imal edenler veya bu suretle imal edilen müstahzarları bilerek satan, satışa arz eden veya sattıranlara, müstahzar imaline salahiyet sahibi oldukları takdirde, 5 yüz Türk lirasından 10 bin Türk lirasına kadar; müstahzar imaline salahiyet sahibi olmadıkları takdirde, 1500 Türk lirasından 20 bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilir. Bu müstahzarlar kendilerine atfedilen tedavi vasıflarını haiz olmadığı veya bu vasıfları azaltacak veya kaybedecek şekilde veya saf olmayan maddelerden imal edildiği anlaşıldığı takdirde 18’inci maddede yazılı ceza tatbik olunur.

Memleket dışında yapılmış müstahzarları ruhsatsız olarak ticaret amacıyla ithal etmek veya bunların özelliklerini bilerek satmak veya satışa arz etmek veya sattırmak kaçakçılıktır. Bu fıkrada yazılı suçları işleyenler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri tatbik olunur.”

Kanun değişikliklerinde sahte ilaçlarla ilgili olarak “Müstahzarları taklit ederek bunların tedavi vasıflarını azaltacak veya kaybedecek ya da kullananların sıhhatine az veya çok zarar verecek surette imal edenler veya bu suretle imal edildiğini bilerek satan, satışa arz eden veya sattıranlar, Türk Ceza Kanunu veya diğer ilgili kanun hükümlerine göre cezalandırılır” ifadeleri de kullanıldı.

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’da yapılan düzenlemelerle ruhsatname almadan eczane açanların üç aydan bir seneye kadar hapis ve yüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılması ve bu suç eczacı olmayanlar tarafından işlenirse verilecek cezaların yarı oranında arttırılması da hükme bağlandı.

Eczanelerde ambalajsız veya ambalajı açılmış olarak bozuk veya zamanı geçmiş ilaç bulunduran kişiye, Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza sorumluluğunu gerektirmediği takdirde, 500 yüz Türk lirası idari para cezası verilecek. Ayrıca, bu ilaç ve ecza maddelerine el konularak imha edilecek.

Değişiklikte “Bu Kanun’un 1’inci maddesinde sayılan yerlerde ilaç halinde ihzar, imal veya tertip edilmemiş olan bozuk veya mağşuş ecza ve kimyevi maddeler bulunduğu takdirde, bunlara el konulup usulüne uygun şekilde yok edilmekle beraber bu yerleri bizzat idare eden eczacı ile bu Kanun’da yazılı sebeplerle eczacının bulunmaması halinde bu yerlerde mesul müdürlük yapanlara bin Türk lirasından 3 bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilir” hükmü de yer aldı.

Veteriner hekimlik ile ilgili düzenlemeler
Kanun’da veteriner hekimlik ile ilgili düzenlemelere de yer verildi. 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun’da yapılan değişikliklerle veteriner hekimlik mesleğinin icrasına engel teşkil edecek durumlar şu şekilde belirlendi:

* Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hapis cezasına mahkûm olmak.

* Bu Kanun ile teşekkül eden Haysiyet veya Yüksek Haysiyet Divanı kararları ile mesleğini icradan men olunmak.

* Yüksek Haysiyet Divanınca haklarında diplomalarının istirdadı kararı ittihaz edilmek. Düzenlemelerle belirlenmiş vasıfları haiz olmayıp da veteriner hekimlik yapan ve hayvan hastalıklarını tedavi yolunda bulunanların, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezasıyla cezalandırılması hükme bağlandı.

Radyolojistler ve optisyenler
5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle optisyen unvanını haiz olmadığı halde optisyenlik yapanlar veya optisyen olduğunu ilan edenlere 35 bin Türk lirası idari para cezası verilecek ve müessesesi kapatılacak.

Düzenlemelerle muhtevasında hiç bulunmaması gereken maddeler içeren kozmetik ürünleri piyasaya arz eden üreticiye 20 bin Türk lirası, muhtevasında belirli limit ve şartların dışında maddeler içeren kozmetik ürünleri piyasaya arz eden üreticiye 15 bin Türk lirası idari para cezası Sağlık Bakanlığınca verilecek.

Kanunda 3153 sayılı Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun’da da değişiklik yapılarak mütehassıs olduğu halde Kanun’da yazılı müesseseler için izin almayan kişilere 3 bin, bu müesseseleri açan ve mütehassıs olmayanlara ise, 5 bin Türk lirası idari para cezası verileceğine hükmolundu.

Sağlık, satın alınan bir mala dönüştü
Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Mecliste görüşülerek kabul edildi. Yasa görüşmelerinde sağlık alanındaki sorunlara değinen milletvekilleri, sahte diş hekimleri, sağlık sistemi, yatan hasta reçeteleri gibi konuları gündeme taşıdılar.
MHP Grubu adına konuşan Karaman Milletvekili Hasan Çalış, Yasa ile ilgili doğru bilgilendirme yapılmadığı için hekimlere haksızlık yapıldığını ifade etti. Yasa’nın gündeme gelişinden itibaren medyada “Sahte hekimlere, diş hekimlerine büyük cezalar geliyor” şeklinde yer aldığını ancak Türk Dişhekimleri Birliğinin “Hayır, işler böyle değil, bilakis cezalar düşürülüyor” dediğini söyledi.

Çalış, özel sağlık kuruluşlarının hekimlerin diplomalarını kiraladıklarını da söyleyerek “Son zamanlarda poliklinikler, özel poliklinikler, tıp merkezleri, eczaneler, diş tedavi merkezleri çoğaldıkça yeterli eleman ihtiyacını karşılamak için, gerçekte hizmet vermeyen meslektaşların diplomalarını kiralıyorlar. Buna el koymak gerekiyor. Bunun da en kestirme yolu ehliyetli ve yeterli insanlarca en iyi şekilde denetimdir” dedi.

“Sağlık bir rant kapısı olarak gösterilmek isteniyor”
Milletvekilleri görüşmeler sırasında Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da kullanılan dili de eleştirdiler. CHP Grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız, “40’ıncı maddede ‘dişçiler’ deniyor, dişçi diye bir meslek grubu yok, diş hekimi var. Bazı yerlerde de ‘tabip’ diye geçiyor. Tabip diye de bir şey yok, hekim var” dedi. Sacid Yıldız şunları söyledi:
“Hükümetin sağlık alanında yapmaya çalıştığı düzenlemeler, sağlığı doğuştan kazanılmış bir hak olmaktan çıkarmış, parayla satın alınan bir mala dönüştürmüştür. Her alanda bir para geçerlidir.

Sağlık bir rant kapısı, hekimler ise giderek değerleri hiçe sayılan bir mesleğin mensupları olarak gösterilmek istenmektedir. Hükümetin, hekim saygınlığını yok etmeye çalıştığı politikaları, uygulamalardaki adaletsizlikleri, katı performans uygulamalarını doğru bulmadığımı buradan belirtmek istiyorum.”

Hekimlere yönelik saldırılara da değinen Yıldız, sağlık sisteminin tüm bozukluklarından hekimlerin sorumlu tutulduğunu ifade etti. Hekimlere saygının, saygınlığın artırılması için bu konudan programlar yapılması gerektiğinin altını çizen Yıldız, “Eğer her konudan hekim eğer sorumlu tutulursa bununla başa çıkamayız” dedi.

İlaçta reklam
Sacid Yıldız yatan hasta reçetelerini hastanelerin karşılaması konusuna da şöyle değindi:
“Yaklaşık olarak yılbaşından bugüne kadar büyük bir karmaşa var. Hastaneler yeterli ihaleleri yapamadılar. Hastalar tedavi olamama durumunda. Bunu ben hekim olduğum için ve Sağlık Komisyonunda olduğum için direkt söylediler. Sizler de herhalde biliyorsunuz, sizlere de -hekim arkadaşlara- yansımıştır. Bir karmaşa var. Bu konuda, tedaviler aksamaktadır.

Aynı zamanda, birinci derecede sağlık hizmeti veren üniversite hastaneleri zor durumda bırakılmış, fatura bedellerini zamanında alamamışlardır. Üniversite hastanelerinin yanı sıra hastalar da büyük ölçüde mağdur edilmişlerdir.” Hasta ve hekim hakları konusunda yasal boşluklar bulunduğuna vurgu yapan Yıldız şöyle konuştu:
“Hekimlerin meslek uygulamaları sırasında karşılaşacakları risklerden korunma hakları olmalıdır. Bunların başında enfeksiyon ve radyasyon gelmektedir. Diş hekimleri HIV pozitif hastalarla temas ediyor. Diğer hekimler de temas ediyor. Radyasyon konusunda kazanılmış birtakım haklar geri alındı. Bu konuda hekimlere belirli haklar verilmelidir.

Değinmek istediğim bir diğer konu da reçetesiz ilaçlar. Reçetesiz satılacak ilaçlar ve ilaçta reklam yakında hayata geçirilmek istenmektedir, son zamanlarda bu konu işlenmektedir. Yani, raf üstü olan ilaçlar, OTC denilen ilaçlar reçetesiz satılacak. İlaç sektörünün amacı, ürünlerde daha çok kâr etmektir. Kâr için daha çok satış, satış için ise talep gerekmektedir. Talebi yaratmak için de reklam kaçınılmazdır.

Reçetesiz ilaçların reklamını serbest şekilde yapmak devlet tarafından sağlanacaktır. RTÜK, reçetesiz ilaç reklamlarının yapılabileceğine dair açıklama yapmıştır. Bu, korkunç bir şey bana göre. Burada, hükümet, halk sağlını koruma görevini göz ardı etmektedir. İnsan sağlığı ve ilaç üzerinden haksız kazancın yolu, yerli ve yabancı büyük sermaye sahiplerine açılmaktadır. Türkiye’de 24, 25 bin eczacı vardır. Bu satıldığı takdirde, 24 bin, 25 bin eczacı -çalışanlarıyla birlikte 80 bin civarında- mağdur edilmiş olacak. İlaç, sadece ihtiyaç olduğunda zorunlu olarak kullanılan bir ürün olduğundan reklama gerek yoktur. Yani zorunlu, kullanacak, bunun reklamına gerek yok değerli arkadaşlar. Reklam ile ilaç tüketiminin artırılması hedeflenmektedir.”

“İşin ticari boyutu öne çıkmıştır”
MHP Grubu adına söz alan Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil, sahte diş hekimleri sorununa değindi. “Diş hekimliği eğitimi almamış, icra ettiği sanatın öneminin, kamu sağlığına oluşturduğu tehdidin farkında olmayan birinin topluma vereceği zararlardan AIDS ve Hepatit B’nin çok önemli sorunlar olduğunu dile getiren Asil şöyle konuştu:
“Bir meslek icrası meslek sahibi tarafından icra edilmiyorsa işin ticari boyutu ön plana çıkmış demektir. Müşteri çekebilmesi için meslek erbabının talep ettiği ücretin çok altında bir ücretle iş yapmayı talep edecektir. Çok düşük ücretlerle bu işi yapmayı talep eden sahte diş hekimlerinin yukarıda sadece birkaçını saydığım tehlikelerden insanları koruyacak hijyenik koşulları sağlayabileceklerini düşünebilir miyiz? Ülkemize çeşitli yollarla sokulan sağlıksız, miadı dolmuş ürünleri kullanmakla ağız ve diş sağlığına vereceği zararları hesaplayabilir miyiz? Hepimizin vergileriyle oluşturulmuş devlet bütçesine birkaç 100 bin yeni Türk lirasına, yine ailelerin kıt kaynaklarından özveriyle ayırdıkları binlerce yeni Türk lirasına mal olarak yetişen diploma sahibi diş hekimleri yerine, hiçbir eğitimi olmayan sahte diş hekimliği eğitimli toplum anlayışıyla nasıl bağdaştırılabilir?” Ankara
Medimagazin