Hekim Haber.com , Güncel Sağlık Haberleri...
Haber Sağlık , Hekim Haberleri, Dünyadan Sağlık Haberleri
Cumartesi, 23.02.2019, 08:05am (GMT)
  Anasayfa
  SSS
  RSS
  Linkler
  Harita
  Iletisim
 
'E-Aile Hekimliği' uygulaması geliyor ; Başbakan: Devlet hastanesindeki uzman doktorların önü açılacak ; Aile hekimlerinin maaşı ne kadar? ; Aile hekimliği ile ilgili merak edilenler ; Doktorun çilesini bir de "babası"ndan dinleyin
::| Arama:       [Gelismis Arama]
 
Kategoriler  
  HABER SAĞLIK
  Tıp Doktorları
  Eczacılar
  Diş Hekimleri
  SAĞLIK ÇALIŞANLARI
  SAĞLIK BAKANLIĞI
 » Atamalar ve Kuralar
 » Haberler ve Duyurular
 » Personel Duyuruları
  GÜNCEL
 » Gündem
 » Sektörden
 » Araştırmalar
 » Basından
  Veteriner Hekimler
  EĞİTİM
 » Tıpta Uzmanlık Sınavı
 » Yan Dal Uzmanlık Sınavı
 » Yabancı Dil Sınavı
 » Diğer Sınavlar
  SAĞLIK HABERLERİ
  İLAÇ SANAYİ
  SAĞLIK MAVZUATI
  CNN Türk Sağlık
  Hürriyet Sağlık
  Sabah Sağlık
  Zaman Sağlık
  Mynet Sağlık
  ODALAR VE BİRLİKLER
 » Türk Tabipler Birliği
 » Türk Eczacıları Birliği
 » Türk Diş Hekimleri Birliği
 » Türk Sağlık-Sen
  KÖŞE YAZILARI
 » Hekim Haber Yazarları
 » Tıp Sitelerinden Yazarlar
 » Sağlık Sitelerinden Yazarlar
  ETKİNLİKLER
 » Yurt içi Kongreler ve Seminerler
 » Yurt Dışı Kongreler ve Seminerler
  VİDEO HABER
 » Hekim Haber Videoları
 » Sağlık Videoları
  DÜNYADAN SAĞLIK HABERLERİ
 » WHO Haberleri
  Yahoo Health News
  ABC Health News
  Reuters Health News
  MedicineNet Daily Health and Medical News
  TIME Health News
  Newsweek Health News
  ::| Haber Listesi
Ad Soyad:
Email:
 
 
 
GÜNCEL » Gündem
 
Ayakta tedaviye 2 YTL katılım payı geliyor ...

Carsamba, 28.11.2007, 10:45pm (GMT)

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasında değişiklik öngören düzenlemeyle vatandaşlar, ayakta tedavide doktor ve diş hekimi muayenesi için 2 YTL, ilaçlar ile protez gibi iyileştirme araç gereçler için ise yüzde 10-20 oranlarında katılım payı ödeyecek.

Kanun tasarısına göre, kişilerin ağız ve diş muayene, tahlil, tedavi, diş çekimi, konservatif diş tedavisi ve kanal tedavisi, hasta takibi, travmaya ve onkolojik tedaviye bağlı protez uygulamaları, ağız ve diş hastalıkları ile ilgili acil sağlık hizmetleri, 18 yaşını doldurmamış kişilerin ortodontik diş tedavilerinin tutarı, 18 yaşını doldurmamış veya 45 yaşından gün almış kişilerin diş protezleri tutarının yüzde 50'si, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenecek.

Kurum, finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerinin teşhis ve tedavi yöntemleri ile sağlık hizmetlerinin türlerini, miktarlarını ve kullanım sürelerini, ödeme usul ve esaslarını, Sağlık Bakanlığının görüşünü alarak belirleyecek. Kurum, bu amaçla komisyonlar kurabilecek, ulusal ve uluslararası tüzel kişilerle işbirliği yapabilecek. Komisyonların çalışma usul ve esasları, Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak belirlenecek. Kurum ayrıca katılım payı alınması veya alınmaması, miktarlarının belirlenmesi konusunda yetkili olacak.

Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesindeki katılım payları, Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı kadar her yıl artırılacak. Bu hizmetlerdeki katılım payını, birinci basamak hizmet sunucularında yapılan muayenelerinde almamaya ya da daha düşük tutarlarla belirlemeye, kurum yetkili olacak.

Yatarak tedavide finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinde, hizmet bedelinin yüzde 1'i oranında katılım payı alınacak. Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, ortez, protez, iyileştirme araç ve gereçleri için ödeyecekleri katılım payları, sağlık hizmetinin alındığı tarihteki asgari ücretin yüzde 75'ini geçemeyecek.

-SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA KOMİSYONU-

Tasarıda, sağlık hizmetlerinin sağlanma yöntemi ve sağlık giderlerinin ödenmesinde de değişiklik yapılıyor.

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu, ödenecek gündelik, yol, yatak ve yemek giderlerinin bedellerini belirlemeye yetkili olacak. Komisyon, tıp eğitimini, hizmet basamağını, altyapı ve kaynak kullanımı ile maliyet unsurlarını dikkate alarak, sağlık hizmeti sunucularını fiyatlandırmaya esas olmak üzere ayrı ayrı sınıflandırabilecek. Komisyon, sağlanan sağlık hizmetlerinin kurumca ödenecek bedellerini; sağlık hizmetinin sunulduğu il ve basamak, devletin doğrudan veya dolaylı olarak sağlamış olduğu sübvansiyonlar, sağlık hizmetinin niteliği itibariyle hayati öneme sahip olup olmaması, kanıta dayalı tıp uygulamaları, maliyet etkililik ölçütleri ve genel sağlık sigortası bütçesini dikkate alarak, her sınıf için tek tek veya gruplandırarak belirleyecek.

-KOMİSYON 7 KİŞİDEN OLUŞACAK-

Komisyon; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, Maliye Bakanlığını, Sağlık Bakanlığını, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığını, Hazine Müsteşarlığını temsilen 1'er üye ve Sosyal Güvenlik Kurumunu temsilen de 2 üye olmak üzere toplam 7 üyeden oluşacak.

Salt çoğunlukla alınacak kararlar, Resmi Gazetede yayınlanacak. Komisyonca gerekli görülen hallerde sağlık hizmetlerinin türlerine göre birden fazla alt komisyon kurulabilecek.

Kurum, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile dernek, vakıf, federasyon, konfederasyon ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının görüşlerini alabilecek.

Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışındaki sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, bulundukları sınıf için Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedelinin yüzde 20'sine kadar genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerden ilave ücret talep edebilecek.

Sözleşmeli kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları ise otelcilik hizmeti ile öğretim üyesi tarafından sağlanan sağlık hizmetleri dışında, sağladıkları sağlık hizmetleri için genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden ilave ücret talep edemeyecek.

Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, Kurumca belirlenmiş standartların üstündeki talepleri karşılayan otelcilik hizmetleri ile hayati öneme sahip olmama ve alternatif tedavilerin bulunması gibi hususlar göz önüne alınarak, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından belirlenen istisnai sağlık hizmetleri için, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden belirlenen hizmet fiyatlarının 3 katını geçmemek üzere ilave ücret alabilecek.

-SAĞLIK HİZMETİ FİYATLARI-

Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, Kurumca ödenecek sağlık hizmeti bedellerinin yayımlanmasını takiben 30 gün içinde ilave ücret ödemeleri için belirlenen tavanlar dahilinde, belirledikleri sağlık hizmeti fiyatlarını kuruma bildirecek.

Kurum, provizyon işlemlerini yürütmek üzere sağlık hizmeti sunucularının mahallinde provizyon merkezi açabilecek ve personel çalıştırabilecek. Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, bu amaçla Kuruma uygun bağımsız mekan tahsis etmek zorundadır.

Sözleşmeli ve sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları, acil hallerde genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden veya kurumdan herhangi bir fark talep edemeyecek.

Sağlık hizmeti sunucuları, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmaya müstahak olup olmadığını, kurumun elektronik veya diğer ortamlarda sağlayacağı yöntemlere uygun olarak kontrol etmek ve belgelemek zorunda olacak.

Sağlık hizmeti satın alma sözleşmelerinin hazırlanması ve akdedilmesi, sağlık hizmeti giderlerinin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar, kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.

-PRİME ESAS KAZANÇLAR-

Hizmet akdiyle bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan sigortalıların prime esas kazançlarının hesabında; hak edilen ücretlerin, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemelerin ve idare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yapılan ödemelerin brüt toplamı esas alınacak.

Ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile kurumca tutarları yıllar itibariyle belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin yüzde 30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, kurumca belirlenecek diğer ayni yardımların toplamının, asgari ücretin yüzde 30'unu geçmeyen kısmı ile görevin yerine getirilmesi için zorunlu olarak yapılan ayni yardımlar, prime esas kazanca tabi tutulmayacak.

Bunun dışındaki tüm ödemeler, prime esas kazanca tabi tutulacak. Ücretler, hak edildikleri aya mal edilmek suretiyle prime tabi tutulacak. Diğer ödemeler ise öncelikle ödendiği ayın kazancına dahil edilecek ve ücret dışındaki bu ödemelerin üst sınırı aşan kısmı, ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanarak 12 ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların prime esas kazançlarına ilave edilecek.

Toplu iş sözleşmelerine tabi işyerleri işverenlerince veya kamu idareleri veya yargı mercilerince verilen kararlara istinaden, sonradan ödenen ücret dışındaki ödemelerin hizmet akdinin mevcut olmadığı veya askıda olduğu bir tarihte ödenmesi durumunda, prime esas kazancın tabi olduğu en son ayın kazancına dahil edilecek.

Bu durumlarda sigorta primlerinin, yukarıda belirtilen mercilerin kararlarının kesinleşme tarihini izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammı alınmayacak.

Primlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç, sigortalının, bir ay için prime esas tutulan kazancının 30'da 1'i kadar olacak. Ancak günlük kazancın hesabına esas tutulan ay içindeki bazı günlerde çalışmamış ve çalışmadığı günler için ücret almamış sigortalının günlük kazancı, o ay için prime esas tutulan kazancının, ücret aldığı gün sayısına bölünerek hesaplanacak.

-KENDİ ADINA VE BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR-

Tasarıyla, köy ve mahalle muhtarları, hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalıların prime esas kazançları da yeniden belirlenecek.

Buna göre, bu kapsama giren sigortalıların aylık prime esas kazancı, günlük kazancın alt sınırı; asgari ücretin 30'da 1'i, üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 6,5 katı arasında kalmak kaydıyla, kendileri tarafından beyan edilecek günlük kazancın 30 katı olacak.

Bu sigortalılar tarafından kurumca belirlenen sürelerde aylık prime esas kazanç beyan edilecek. Ancak beyan edilen kazançta bir değişiklik olması durumunda, sigortalının yeniden beyan ettiği kazanç üzerinden hesaplanan prim tahsil edilecek.

Kurumun, kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerden bilgi ve belge isteme yetkisine sahip olacak. Tasarıda, buna uymayanlara çeşitli idari para cezaları getirilmesi de öngörülüyor.

Kurumca yapılan incelemelerde; sağlık hizmeti sunulmadığı halde sağlık hizmetini fatura ettiği, faturayı veya faturaya dayanak oluşturan belgeleri gerçeğe aykırı olarak düzenlediği ve sağlık hizmetlerine hak kazanmayan kişilere sağlık hizmeti sunarak kuruma fatura ettiği tespit edilen sağlık hizmeti sunucuları hakkında, genel hükümlere göre takip yapılacak.

Bu fiiller nedeniyle Kurumun yersiz ödediği tutarlar geri alınacak. Ayrıca bu fiili işleyen sağlık hizmeti sunucularının, varsa kurumla yaptıkları sözleşmeler feshedilecek, kurumca belirlenecek süre içinde tekrar sözleşme yapılmayacak.


AA
Medimagazin

Yorumlar (0)        Yazdir        Arkadasina Oner        Ust
 
  ::| Kongre Takvimi
February 2019  
Pz Pt Sa Ca Pe Cu Ct
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
 
  manset haberler::| SICAK HABER
Tam Gün Yasası Mecliste
Sosyal Güvenlik yasası Türkiye'nin her yanında protesto edildi
Bakanlık hastaneleri çapraz değerlendirmeye tabi tutacak, sonuçlar döner sermaye dağıtımını etkileyecek
Danıştay, hekimlerin taşeron İşçisi olmasını iptal etti
“Tam güne geçişte gerekli iyileştirmeler yapılacak”
Sosyal güvenlikte uzlaşma arayışı başladı
GATA'da yaprak dökümü
Başbakan Tayyip Erdoğan Tam Günle ilgili konuştu
Aile hekimliği uygulaması 55 'il'e çıkıyor
Müsteşardan tam gün ve yüzde 20 fark resti

Hekim Haber .com 2007
[UST]